No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало

Софтуер за заложни къщи
Login PawnShop
програма за управление на дейността в заложна къща по изискванията на
НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ
заложен билет, декларация и регистри по образец

08.07.2021 г. Налична е нова версия на софтуера, съобразена с промените в Закона за мерките срещу изпирането
на пари и правилника за прилагането му. Добавени са данни за комплексна проверка на заемателите,
съобразно
изискванията на ЗМИП и ППЗМИП - информация за проверка на лични документи, данни за попадане в категории
по чл.36,ал.2 и 5 и печат на декларация, данни за произход на парични средства по чл.66,ал.2 и печат на декларация.
Допълнитела информация на тел 0896 248 158.

01.11.2020 г. Подготвя се версия на софтуера с управление на касови апарати.
Прогнозен срок за завършване м.
Март 2023 г.

м. Май  2018: налична е нова версия на софтуера, съобразена с изискванията на регламента за лични данни
на физическите лица. Допълнитела информация на тел 0895703344.
  

Базова цена: 350 лв.  

За качеството и фукционалността на един софтуер може да се съди само от преценката на клиентите.
Вижте списък на
нашите клиенти, закупили софтуера ни за заложна къща.
707 инсталации към 23.06.2023 г. в цялата страна.

Обновяване на софтуера, съгласно промяната в НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ, обнародвана в ДВ брой 61 от 09.08.2011 год.

Пълен текст на НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ, обнародвана в ДВ брой 16
от 27.02.2009 год., изм. ДВ. бр.61 от 09.08. 2011 год.

Софтуерът поддържа всички изисквания, заложени в НЗДК:
- данни за клиенти;
- данни за заложени вещи;
- регистър на сключените сделки по чл.10. ал.1;
- регистър на извършените продажби по чл.11. ал.1;
- заложен билет по чл.14. ал.2;
- декларация по чл.14. ал.3;
- място на съхранение на вещите.

Генерирането на регистрите е автоматично. Автоматично се поддържат и склад заложени стоки, магазин,
каса, приходни и разходни касови ордери, регистър анализи на дейността.

Текуща версия на разпространение: 4.6 build 4. Във версията са добавени:
- данни и декларации по ЗМИП.

Текуща версия на разработка: 4.6 build 5.
Във версията се добавят:
   -  разширена функционалност на автоматичното архивиране;
   -  разширена функционалност на експорта;
   -  изпращане на SMS за уведомяване при продажби или предстоящо плащане;

pic_menu_z.png


Софтуерът предоставя възможност за въвеждане, сключване и управление на договори за заем срещу залог
на вещи за произволен период и в произволна валута, печат на заложен билет и декларация.
Предлага се избор на фиксиран период на договора за 1, 2, 3, 4 седмици,10, 15, 20, 30 дни или месец,
както и договор за 1 ден.

pic_dogovor.png


Начисляване на лихви такси - описва се в настройки и може да бъде променяно по Ваша преценка:
- фиксиран %, незвисимо от заетата сума;
- по схема: настройва се % на таксите за сума от/до, като това позволява отсъпки за по-големите суми;
- фиксиран % или схема по групи стоки - примерно техниката е на по-високи проценти от златото;
- фиксиран % или схема по групи клиенти - позволява отстъпки за редовни клиенти;
- фиксиран % или схема за групи клиенти по групи стоки - прецизна настройка на отстъпки за редовни клиенти;
- индивидуален % или схема за клиент.

Настройка на лихви и такси


Калкулиране на лихви такси при предсрочно или закъсняло погасяване - описва се в настройки и може да бъде
променяно по Ваша преценка.

При предсрочно погасяване:
- фиксирана стойност за целия период на договора
- фиксирана стойност по ползвани периоди - примерно плащане между 11-я и 15-я ден калкулира такси за
15 дена, плащане между 16-я и 20-я ден калкулира такси за 20 дена и т.н.
- стойност, пропорционална според броя дни към датата на изплащане на задължението по договора.

При закъсняло погасяване - пропорционално на броя дни закъснение като размерът им може да бъде
- според стойността им на ден в сключения договор;
- фиксиран % на ден;
- комбинация от горните 2 вида;
- законовата лихва на ден.

Въвеждането на плащания по договора се отразяват на салдата в касата като се следят отделно
разплащанията по главница и лихви и такси.
Заложените стоки автоматично се заприхождават в склада като тип "Заложени", а при откупуване на договора
автоматично се изписват. Ако договорът се финализира без изплащане на задължението стоките се завеждат
в склад-магазин и могат да бъдат продавани.
Предлага се въвеждане и издаване на запис на заповед.
Следят се падежите, разплащанията по главницата и лихвите по нея.
Ако всичко по договора е платено той се приключва автоматично от системата.
Предлага се подновяване на договорите с изплащане само на лихвите или на лихвите и част от главницата.
Предлага се финализиране на договора към магазин по преценка на заемодателя, частично откупуване на
стоки и  доплащане /додаване/ на суми на клиента.

Договор за заем

Системата поддържа продажби на стоки.
Предвидена е възможност за продажба с избор на стока, дефиниране на количество и цена и избор на клиент,
както и функция за бърза продажба от магазин - на 1 стока с избор на клиент и евентуална корекция на цена.

Касовите наличности са разпределени по напраления според вида на прихода или разхода.

Каса и плащания


На разположение са богат набор от справки и статистики по договори, контрагенти, стоки,
справки за произволен период, пълен архив на данните, HTML Help.

Предлага се генериране предварително на погасителен план, т.е. общ период на валидност на договора и
продължителност и брой периоди за погасяване на задълженията.

Схема за погасяване


Могат да се задават брой на гратисни периоди за изплащане на главницата.
Системата генерира автоматично схема за погасяване на задълженията, като за всеки период следи оставащата
част от главницата и начислява лихви и такси само върху нея. Въведена е и опция за начисляване на цялата
лихва, независимо от частта на изплатената главница. При изплащане на главница, различна от заложената
по схемата, параметрите на следващите периоди се преизчисляват с новите суми. При изплащане на главницата
и лихвата за периода той се финализира автоматично, като активен става следващия период.
Ако е бил последния период от договора, самият договор се финализира автоматично.

Софтуера се настройва според изискванията на конкретния клиент.
Предлагаме гаранционна и след-гаранционна поддръжка на системата и обновяване на версиите.

Към софтуера е включен модул за оторизиран достъп Login Security Manager.
Чрез него се описват потребителите с права да ползват системата. Това включва както влизане в системата,
така и права за ползване на определени функции като позиции от менюто, процедури, бутони и др.
Всеки достъп в системата се помни в лог файл, а при работа с определени типове данни се помни потребителя,
който ги е ползвал.

При демо версията този модул не се предоставя, а е въведен един служебен потребител "Admin" с парола
за вход "111" и пълни права в системата.

При инсталацията на демо версията не се добавят записи в регистрите, поддържа се пълна де-инсталация.

  От бутона "Download" може да изтеглите напълно функционална Демо версия 4.6 на система "Заложна къща",

Демо версия

или само Help file /последна версия - 4.6/.

HTML Help file


  От тук можете да изтеглите примерен договор, предлаган при закупуване на системата.

Договор за поддръжка


  За по-добра работа с базата данни е необходимо да се установят някои стойности в системните регистри,
описани в раздел "Поддръжка" на Help файла.
От следния линк може да си изтеглите програмата, която го извършва, поддържа се и деинсталация

Настройка на регистрите


  Софтуерът е разработeн с лицензиран програмен продукт Clarion 6.1 for Windows.

Важно: при закупуване на касовия апарат обикновенно в комплекта има кабел за връзка към компютър.
Ако го нямате закупете си го от сервизната фирма.
Свързва се към RS-232 входа.
Настолните компютри с нормален размер имат такъв порт.
Тези с намалени размери и лаптопите обикновено го нямат.
В този случай е необходимо да си закупите допълнителен кабел
USB to Serial Converter - закача се между
стандртния ви кабел и
USB порта на лаптопа.

Важно: не закупувайте какъв да е кабел, има много китайски ментета, които са изпробвани и не вършат работа.
Кабела трябва да е с чип на
Roline:
ROLINE Converter Cable USB to Serial, 1.8 m, Product No. 12.02.1160-10
Можете да си го закупите от всяка фирма продаваща компютърни аксесоари или онлайн от
itshop.bg:
ROLINE 12.99.1160 :: VALUE
конвертор USB към Serial, с адаптер DB9 F-DB25 M, 1.8 м

Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти