No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало

Публикуване на ГФО
Годишни отчети на фирми 2011 год.

pic_info1.jpg

Одиторския доклад, годишните счетоводни отчети и приложенията към тях се публикуват във PDF формат.

pic_info1.jpg

Всяка публикация за фирма е на отделна страница  на адрес:

http://www.logintechnology.com/index2.php?firma=Булстат

Освен изпратените отчети, публикуваме минимална задължителна информация за фирмата Ви: наименование по регистрация, булстат, град и  управител.
При желание можете да ни изпратите за публикуване по-подробна информация като адрес, телефони за контакти, фирма одитор или лице заверило отчетите, информация за дейността на фирмата, лого и т.н.

pic_info1.jpg

За да публикуваме отчетите Виe трябва:
1. Да ни изпратите:
  - подготвен от Вас PDF файл;
  - или качествено сканирани копия на оригиналните документи в JPEG, PNG, BMP формат;
  - или отчетите в Excel /XLS/ или Word /DOC/  формат;
  - или документите на хартиен носител чрез куриерска служба с платена такса за обратното им връщане.
2. Да попълните заявката за публикация на сайта ни или да заявите публикация по телефона.
3. Да преведете сумата за публикацията.
4 .Да предоставите данни за лице, телефон и адрес за контакти, данни на фирмата Ви за издаване на фактура.

pic_info1.jpg

Видът на нашата публикация зависи от качеството на вашите документи.
Публикуването е до 2 работни дни след получаването им и след потвърждаване на плащането.

"Лоджин Технолоджи" ООД и СД "Ариадна", в качеството си на собственици на сайта не носят отговорност за съдържанието, верността или окомлектоването в изискуемия от закона вид на представените от Вас документи.
  1. Ние ще публикуваме Вашите документи във вида, в които сте ни ги предоставили, преобразувани от нас в PDF формат.
  2. Документите Ви ще бъдат свободно достъпни в интернет за срок от 5 години.
  3. Списък на всички публикувани отчети е на адрес

http://www.logintechnology.com/index2.php?categ=Otcheti

pic_info1.jpg

Предлагаме 2 варинта на публикация:
1. Базова - включва:
   - Данни за фирмата;
   - Баланс;
   - Отчет за приходите и разходите;
   - Отчет за паричния поток;
   - Отчет за собствения капитал;
   - Справка за оповестяване на счетоводната политика или одиторски доклад или годишен доклад за дейността на фирмата.

2. Пълна - включва базовата публикация + приложенията:
   - Справка за оповестяване на счетоводната политика;
   - Справка за дълготрайните /дългосрочни/ активи;
   - Справка за вземанията и задълженията и прогнозите;
   - Справка за ценните книжа;
   - Справка за участията в капиталите на други предприятия;
   - Справка за приходите и разходите от лихви;
   - Справка за извънредните приходи и разходи;
   - Справка за финансовите резултати.
   - Справка за данъците от печалбата върху временните разлики.

Цена : 15 лв за пълна , 10 лв за базова публикация.

За извършените плащания се издава опростена фактура.
За по-голям брой публикации
отстъпката е по договаряне според броя им.

pic_info1.jpg

Със заявката си за публикация Вие автоматично се съгласявате с посочените по-горе условия и декларирате, че представлявате фирмата, имате права да предоставяте документи за публикуване и верността на данните.

pic_info1.jpg

Ние си запазваме правото да отказваме публикация, ако документите са нечетими или съдържат друга информация, а не упоменатата в закона.
С приемането на публикацията ние декларираме, че ще изпълним задълженията си за свободен достъп до информацията в интернет за изисквания от закона срок.

За извършеното плащане получавате електронна фактура на посочения от Вас маил адрес или оригинала по пощата.

pic_info1.jpg

Извадка от закона за счетоводството

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. търговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;
2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез Интернет.
(2) По реда на ал. 1 предприятията по чл. 38 публикуват:
1. финансовите си отчети - във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
2. годишните си доклади за дейността - във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
(4) Годишният финансов отчет на предприятие, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях.
(5) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в Интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.
(6) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.
(7) Извън случаите по ал. 1 и 2, когато предприятие публикува съкратен финансов отчет, задължително се оповестява, че отчетът е съкратен, като се посочва и мястото, където е публикуван финансовият отчет по реда на ал. 1. Когато финансовият отчет все още не е публикуван по реда на ал. 1, този факт също се оповестява. Когато е публикуван съкратен финансов отчет, одиторският доклад не може да придружава тази публикация, но задължително се оповестява изразеното одиторско мнение - неквалифицирано, квалифицирано или отрицателно, или отказът от изразяване на одиторско мнение, както и включените в одиторския доклад въпроси, на които е обърнато внимание, без да е квалифицирано одиторското мнение.
(8) Алинеи 1 - 7 не се прилагат за бюджетните предприятия, както и когато в закон е предвидено друго.

Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти