No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало

Софтуер за кредитни институции
"
Login Loan Manager"

софтуер за управление на дейността в небанкови финансови институции
и кредитно-спестовни кооперации, генериране на отчети за ЦКР

     Вижте промоциите за м.Март 2021 г. на заглавната страница.

     Текуща версия на разпространение: 3.9
- build5.
    
Поддържат се следните кредити, класифицирани според номенклатури ЦКР "Тип на кредита":
       - код 101 Паричен заем от всякакъв вид
       - код 111 Кредитна линия
       - код 114 Финансов лизинг
       - код 115 Оперативен лизинг

     Демо верията е налична за изтегляне след заявка през формата за запитвания в контакти.

Основно меню


     Софтуерът поддържа следните функции:

1. Регистър на кредитополучатели
     - лични данни за кредитополучателя
     - данни за нуждите на ЦКР

Данни за кредитополучатели


2. Регистър на кредити
     - настройка на лихви, еднократни и допълнителни такси
     - настройка и генериране на погасителен план
     - произволен или фикиран период на погасяване /1, 2, 3, 6 или 12 месеца/
     - анюитетни, изравнени или намаляващи вноски
     - гратисни периоди при погасяване
     - обезпечения по кредитите /ипотека, друго и приемливо обезпечение/
     - гаранти /поръчители/ по кредита
     - погасяване в брой, по сметка, дебитни или кредитни карти, пощенски запис

Схема на погасяване


3. Управление на кредити
     - приключване на период
     - приключване на кредит
     - предсрочно изплащане
     - частични плащания
     - отписване на кредит без погасяване
     - преоформяне на кредит
     - удължаване на кредит

Управление на кредит


4. Отчети по кредити
     - добавяне на отчети
     - настройка на отчети
     - настройка на печат на пакет по подразбиране при нов кредит /отделни пакети за финансови
институции и кредитно-спестовни кооперации/
     - преглед и печат на отделни отчети
     - експорт на отчетите в
PDF формат

Настройка отчети по кредити


     Всички отчети са свободно настройваеми, описанието е във
RTF-формат - свободен текст + управляващи
системни фрази за включване на данни от кредити, кредитополучатели и финансовата институция.

     Подготвени са следните примерни отчети
     - договор за потребителски кредит
     - договор за особен залог
     - декларация съгласие по ЗЗЛД
     - запис заповед
     - договор за поръчка - погасяване от дебитна сметка
     - пълномощно за работа и отчет по операциите по банкови карти

5. Централен Кредитен Регистър
     - номенклатури ЦКР

Настройка отчети по кредити


     - начални, текущи и месечни отчети ЦКР
     - настройки по отчетите
     - обединяване на отчети от различни офиси
     - генериране на текстовите файлове /BORR*.txt, CRED*.txt, CUCR*.txt, CREV*.txt/
     - подготовка на отчетите директно в zip-формат

Настройка отчети по кредити


6. Справки
     - дневен отчет
     - регистри по кредити и движения на паричните потоци за произволен период
     - анализи и очаквани постъпления
     - експорт на справките в
PDF формат

7. Системни функции
     - оторизиран достъп
     - настройка на правата на потребителите
     - работа в локална мрежа

7. Допълнителни модули
     - интернет базирана обобщаваща версия
     - комуникатор на данни от офиси към централизирана база данни
     - справки от централизираната база данни

     Обобщаващата версия включва всички функции без сключване и управление на кредити.
     Базата данни е mySQL, разположена на сървър, достъпен през интернет.


Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти